• USD
 • EUR
 • RUB
 • TRY
 • JPY
 • SGD
 • MYR
 • HKD
 • UAH
 • CNY
 • AUD
 • GBP
 • CAD
 • BRL
 • NZD
 • AED
 • CHF
 • KZT
 • DKK
 • English
 • Русский
 • Español
 • Deutsch
 • 简体中文
 • Türkçe
 • 日本語
MB

Marian Bumbu

12.7千 个字

创建一个帐户以联系 Marian Bumbu

翻译服务

葡萄牙语  — 罗马尼亚语
 • 罗马尼亚语(罗马尼亚)
 • 罗马尼亚语(摩尔多瓦)
服务
主题

合同和报告 通讯 企业社会责任 金融 行业

翻译服务

西班牙语  —
 • 西班牙语(西班牙)
 • 西班牙语(墨西哥)
 • 西班牙语(哥伦比亚)
 • 西班牙语(阿根廷)
罗马尼亚语
 • 罗马尼亚语(罗马尼亚)
 • 罗马尼亚语(摩尔多瓦)
服务

翻译服务

法语  —
 • 法语(法国)
 • 法语(比利时)
 • 法语(加拿大)
 • 法语(瑞士)
罗马尼亚语
 • 罗马尼亚语(罗马尼亚)
 • 罗马尼亚语(摩尔多瓦)
服务

翻译服务

西班牙语  —
 • 西班牙语(西班牙)
 • 西班牙语(墨西哥)
 • 西班牙语(哥伦比亚)
 • 西班牙语(阿根廷)
法语
 • 法语(法国)
 • 法语(比利时)
 • 法语(加拿大)
 • 法语(瑞士)
服务

翻译服务

葡萄牙语  —
 • 葡萄牙语(葡萄牙)
 • 葡萄牙语(巴西)
西班牙语
服务

翻译服务

葡萄牙语  —
 • 葡萄牙语(葡萄牙)
 • 葡萄牙语(巴西)
法语
 • 法语(法国)
 • 法语(比利时)
 • 法语(加拿大)
 • 法语(瑞士)
服务

个人详细信息

地点
罗马尼亚